Επανεπέμβαση – προβλήματα μετά από αποτυχημένη Αυξητική Μαστών με ενθέματα σιλικόνης.

Αυξητική Μαστών με σιλικόνη

Δεν είστε ευχαριστημένοι με την επέμβαση αυξητικής στήθους που έχετε κάνει ;

Βρείτε τους λόγους και τις λύσεις του προβλήματός σας διαβάζοντας εδώ.

Γνωρίζατε ότι το ποσοστό επανεπέμβασης μετά από αυξητική μαστών με σιλικόνη μπορεί να ανέλθει έως και το 25% μέσα στα τρία πρώτα χρόνια μετά το χειρουργείο; Αυτό σημαίνει ότι μία στις τέσσερις γυναίκες θα έχουν σοβαρό πρόβλημα με το μαστό τους μετά την αυξητική μαστού με ένθεμα σιλικόνης και θα χρειαστούν ένα δεύτερο χειρουργείο για να το διορθώσουν.

Ας δούμε αρχικά τι μπορεί να πάει στραβά.

Φλεγμονή του ενθέματος σιλικόνης.

Ο πλαστικός χειρουργός που ασχολείται με την αυξητική μαστών με ένθεμα σιλικόνης θα πρέπει να σεβαστεί μερικούς κανόνες βασικούς για να αποφύγει την μεταφορά μικροβίων γύρω από το ένθεμα σιλικόνης και την επιμόλυνση αυτού. Καταρχήν θα πρέπει να τοποθετήσει το ένθεμα από τομή η οποία βρίσκεται μακριά από την περιοχή της θηλής, δηλαδή από τομή στην υπομάστιο πτυχή. Η θηλή του μαστού έχει αποδειχθεί ότι από τους πόρους της έχει μεγάλη εκροή μικροβίων τα οποία εάν έλθουν σε επαφή με το ένθεμα μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα.

Post4 img2

Ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να το γνωρίζει και να αποτρέψει τις ασθενείς από την επιλογή της περιθηλαίας τομής για την τοποθέτηση του ενθέματος σιλικόνης.  Επίσης θα πρέπει ο Πλαστικός χειρουργός να χρησιμοποιήσει την τεχνική Non Touch, δηλαδή την τεχνική με την οποία το ένθεμα σιλικόνης εισέρχεται στο σώμα με την λιγότερη δυνατή επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και τα χέρια του Πλαστικού χειρουργού. Υπάρχουν ειδικές συσκευές με τις οποίες το ένθεμα σιλικόνης μαστού μπορεί να εισέλθει στο σώμα χωρίς ο Πλαστικός χειρουργός να το πιάσει με τα χέρια του (Keller Funnel )  . Επίσης ο Πλαστικός χειρουργός έχει τη δυνατότητα με τη συσκευή αυτή να τοποθετήσει τη σιλικόνη χωρίς να την κακοποιήσει. Αυτό γίνεται συνήθως από την υπερπροσπάθεια να εισέλθει ένα μεγάλο ένθεμα από μια πολύ μικρή τομή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρό-κατάγματα στη δομή της σιλικόνης και να αλλάζει το σχήμα της.

Ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Αυτό μπορεί να συμβεί για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον γιατί ο Πλαστικός χειρουργός δεν μερίμνησε να δει από πριν μια προ υπάρχουσα ασυμμετρία και με την είσοδο των ενθεμάτων παραμένει και τονίζεται περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση ο Πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να τοποθετήσει διαφορετικού μεγέθους ενθέματα σε κάθε μαστό για να επιτευχθεί συμμετρία στους μαστούς. Δεύτερον ο πλαστικός χειρουργός τοποθετεί σε διαφορετική θέση το κάθε ένθεμα σιλικόνης – ψηλότερα ή χαμηλότερα σε σχέση με την υπομάστιο πτυχή με αποτέλεσμα να χρειάζεται επανεπέμβαση για να διορθωθεί.

Double Bubble Deformity

Πρόκειται για μια δυσμορφία η οποία προκύπτει όταν ο Πλαστικός χειρουργός δεν έχει προβλέψει να σταθεροποιήσει την υπομάστιο πτυχή και το ένθεμα γλιστράει κάτω από αυτή με αποτέλεσμα να φαίνεται το ένθεμα χαμηλά και ο μαστός ως δεύτερη ‘’μπάλα’’ από πάνω – Double Bubble Deformity. Η θεραπεία είναι επανεπέμβαση και επανατοποθέτηση του ενθέματος πλαστικό χειρουργό στην καινούργια σωστή θέση.

Waterfall Deformity

Προκύπτει όταν ο Πλαστικός χειρουργός δεν έχει προβλέψει ότι μετά την τοποθέτηση του ενθέματος σιλικόνης θα χρειαστεί να γίνει και ανόρθωση στο μαστό, καθώς η ανόρθωση που δίνει το ένθεμα δεν είναι αρκετή για να υπάρξει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου ο μαστός ‘’κρέμεται’’ πάνω από το ένθεμα όπως ένα καταρράκτης – το ένθεμα βρίσκεται ψηλά και ο μαστός χαμηλά – Waterfall deformity. Η θεραπεία είναι επανεπέμβαση και επανατοποθέτηση του ενθέματος από τον πλαστικό χειρουργό στην καινούργια σωστή θέση.

Δημιουργία Κάψας

Είναι ένα πρόβλημα πολύ καλά καθορισμένο στη βιβλιογραφία και είναι πλέον σαφές ότι για να αποφευχθεί θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένοι χειρισμοί από τον πλαστικό χειρουργό. Ειδικότερα θα πρέπει το ένθεμα να τοποθετηθεί υπό του μείζονος θωρακικού μυός, καθώς έχει αποδειχθεί ότι έτσι μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας κάψας. Τα ενθέματα σιλικόνης τραχείας επιφανείας επίσης έχουν χαμηλότερα ποσοστά δημιουργίας κάψας.

Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι η αποφυγή λοίμωξης έστω και χαμηλού βαθμού που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα άμεσα αλλά μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε πολύ σκληρή κάψα όπου θα παραμορφώσει και το μαστό, με αποτέλεσμα να χρήζει επανεπέμβασης. Για να αποφευχθεί όλο αυτό , έστω και η υποκλινική μορφή λοίμωξης θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός να τηρήσει όλους τους κανόνες ασηψίας του ενθέματος σιλικόνης που προαναφέρθηκαν στο κομμάτι της ‘’φλεγμονής ‘’ανωτέρω, και κυρίως να τοποθετήσει το ένθεμα με Non Touch Technique από υπομάστιο τομή (όχι από τη θηλή).

Συμμαστία

Συμμαστία σημαίνει ότι το εσωτερικό των μαστών έρχεται πολύ κοντά ώστε σχεδόν να ακουμπάνε μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να αφαιρέσει τα ενθέματα και να τα επανατοποθετήσει σε νέα θήκη που θα διαμορφώσει, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλέον μόνιμο και όχι προσωρινό, όπως θα συμβεί εάν επανατοποθετηθούν τα ενθέματα σιλικόνης στην ίδια θήκη.

Έντονη κινητικότητα

Έντονη κινητικότητα των μαστών μετά από τοποθέτηση των ενθεμάτων κάτω από το μείζων θωρακικό μυ. Εδώ η καταλληλότερη θεραπεία είναι η επανεπέμβαση και απελευθέρωση από τον Πλαστικό χειρουργό τμήματος του μυός από την κατάφυσή του στο στέρνο ώστε να μειωθεί η κινητικότητα του ενθέματος.

Αλλαγή Μεγέθους

Η απόφαση για το μέγεθος είναι κάτι που θα πρέπει να συν αποφασιστεί (από γιατρό και ασθενή) και να οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στο γραφείο του Πλαστικού χειρουργού. Έτσι μόνο αποφεύγονται συμβάντα όπου η ασθενής είναι δυσαρεστημένη με το μέγεθος μετεγχειρητικά, είτε γιατί είναι μεγαλύτερο είτε μικρότερο από αυτό που φανταζόταν. Το ιδανικό είναι η ασθενής να δοκιμάσει διαφορετικά μεγέθη εκθεμάτων σιλικόνης με ένα ειδικό στηθόδεσμο ώστε να έχει την ακριβή εικόνα της μετεγχειρητικής της όψης πριν από το χειρουργείο.

Ο ρόλος του Πλαστικού χειρουργού είναι να συμβουλέψει για το μέγεθος με την εμπειρία του όσον αφορά στο αισθητικό κομμάτι και να οριοθετήσει τα όρια του μεγέθους για να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα προσαρμοσμένο πάντα στις απαιτήσεις της ασθενούς.

Post4 img3

Η λήψη της απόφασης για την επιλογή του πλαστικού χειρουργού που θα σας χειρουργήσει για μια κατά τα άλλα επέμβαση ρουτίνας όπως είναι η αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία του Πλαστικού χειρουργού προσαρμοσμένη με τα νέα δεδομένα στην χειρουργική της αυξητικής στήθους, για να αποφευχθούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα που θα σας δυσκολέψουν τη ζωή, είναι πολύ σημαντική.

Η επιλογή λοιπόν για τον Πλαστικό χειρουργό σας θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή και έρευνα στην αγορά. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι περιπτώσεις επανεπεμβάσεων στην αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στο ελάχιστο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυξητική Μαστών μη διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας για να σας ενημερώσουμε ενδελεχώς για τις νέες τεχνικές λιποαναρρόφησης με τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

Email.: [email protected]

Konstantinos Benetatos

Konstantinos Benetatos